એનોડ કાર્બન બ્લોક

 • Carbon Anode Block/Artificial Graphite Carbon Anode Scrap

  કાર્બન એનોડ બ્લોક/કૃત્રિમ ગ્રેફાઇટ કાર્બન એનોડ સ્ક્રેપ

  વેચાણ માટે એલ્યુમિનિયમ સ્મેલ્ટરમાં વપરાયેલ એનોડ કાર્બન બ્લોક

  A) એશ ≤0.5%, પ્રતિકારકતા ≤55 μΩm, પ્રતિકારની શક્તિ ≥29g/cm3, વોલ્યુમ ઘનતા ≥ 1.5g/cm3 સાચી ઘનતા ≥g/cm3

  B) એશ ≤1%, પ્રતિકારકતા ≤60 μΩm, પ્રતિકાર શક્તિ ≥29g/cm3, વોલ્યુમ ઘનતા ≥ 1.5g/cm3 સાચી ઘનતા ≥g/cm3

  સી) એશ ≤1%, પ્રતિકારકતા ≤65 μΩm, પ્રતિકારની શક્તિ ≥29g/cm3, વોલ્યુમ ઘનતા ≥ 1.48g/cm3 સાચી ઘનતા ≥g/cm3

  અમે ગ્રેફાઇટ અને કાર્બન માટે સેલ્સ એજન્ટ શોધી રહ્યા છીએ
  ઉત્પાદનો

  અમે તમારા જરૂરી સ્પષ્ટીકરણો અને કદની રસીદ પર એકવાર શ્રેષ્ઠ કિંમતનો ઉલ્લેખ કરીશું.